Sway requires JavaScript

This web browser is either blocking scripts or does not support JavaScript.

How to turn on JavaScriptโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ขอแสดงความยินดี กับครูจันจิรา สุขเจริญ และนักเรียน ที่ได้รับรางวัล ในการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ "ภาพวาดจินตนาการอนาคตด้านวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี" จัดโดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน